Việt Nam 50 2017

Brand Finance Việt Nam 50 2017

Báo cáo Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về Tài sản vô hình và Giá trị thương hiệu của Brand Finance.